Co znajduje się w ustawie o koronawirusie? Oto przegląd najważniejszych punktów.

1. Praca zdalna

Zgodnie z ustawą, pracodawca może kazać pracować z domu. "W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)" – czytamy.

2. Szkoły, przedszkola

Rodzicom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, czy szkoły, muszą zostać z dzieckiem w domu, przysługiwałby dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

"W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni".

3. Kompetencje wojewody


Jego polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. "Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19".

Na wniosek wojewody – po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki – Prezes Rady Ministrów może wydawać "polecenia obowiązujące inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców". Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Wykonywanie tych zadań jest finansowane z budżetu. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań – ze środków własnych przedsiębiorcy. Polecenia mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Prawo budowlane – zmiany

Zakładamy, że w tym przypadku może chodzić o ewentualną kwarantannę i dodatkową bazę medyczną.

 

"Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (...) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (...), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów (...) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej".

5. Skarb Państwa i odpowiedzialność

Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Skarb Państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne – jak czytamy w projekcie – "nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, z zastrzeżeniem, art. 9 ust. 5".

O czym mówi ust. 5? W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu zadania nałożonego trybie ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia".

O czym z kolei mówi ust. 2? O nałożeniu obowiązku walki z koronawirusem "na podmiot leczniczy będący: spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową".

6. Zaangażowanie żołnierzy


Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może być skierowany przez dowódcę jednostki wojskowej do wykonywania zadań innych niż wynikające z jego specjalności wojskowej i przeszkolenia wojskowego, o ile posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tych zadań.”.

7. Zmiany w ustawie o GIS


"Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać decyzje osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkownikom statków powietrznych, użytkownikom cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz zarządzającym lotniskami".

Decyzje te dotyczą podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – w stosunku do hurtowni farmaceutycznych, środków ochrony osobistej – w stosunku do producentów, dystrybutorów lub importerów, także współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Decyzje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Nie wymagają uzasadnienia.

Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia lub potwierdzenia na piśmie decyzji wydanej ustnie. Wniesione odwołanie podlega przekazaniu organowi odwoławczemu w terminie 1 dnia roboczego, a rozpatrzeniu – w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu odwołania.

8. Obronność państwa i przedsiębiorcy

W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. wprowadza się zmiany w dwóch punktach. W punkcie 1 jest mowa o mobilizacji gospodarki:

"mobilizacji gospodarki, obejmujące zadania wybranych działów gospodarki w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego;".

Decyzję o uruchomieniu programu podejmuje Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. Program może być uruchomiony selektywnie lub w pełnym zakresie. Polega na uruchomieniu określonego potencjału produkcyjnego i usługowego przedsiębiorców.

Może to nastąpić w przypadku:

1. pojawienia się bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
2. ochrony ludności przed zagrożeniami występującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których charakter i rozmiar wymaga użycia środków niebędących w posiadaniu właściwych organów administracji rządowej lub posiadanych w niewystarczającej ilości.

9. Prawo farmaceutyczne – zmiany

Hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w wykazie wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych.

Z kolei producenci lub importerzy wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego są obowiązani do ich zbywania wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakłada karę pieniężną w wysokości od 10 tys. zł do 5 mlnzł na podmiot, który działa z naruszeniem obowiązków lub warunków.

10. Kwarantanna

"Osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na choroby zakaźne mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji" – czytamy.

Obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu podlegają osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne – przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.

Środki te mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

11. Przepisy o zamówieniach publicznych

"Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych".

12. Strefy zagrożenia

Strefa zero – obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli.

Strefa buforowa – obszar wokół strefy zero, podlegającą ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi

Strefa zagrożenia – obszar, na którym możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii

Zagrożony obszar – obszar jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju lub obszar określony w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraj.

14. Transport i dystrybucja środków z Rezerwy

Koszty transportu są finansowane ze środków budżetu państwa w oparciu o średnie stawki stosowane w stosunkach danego rodzaju w tym czasie.

Wydawane są pacjentom ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych nieodpłatnie wyłącznie na podstawie nr PESEL pacjenta.

15. Oświata

W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części.To samo dotyczy uczelni wyższych.

Żródło: "natemat.pl"