Uprzejmie informujemy, że na terenie jednostki penitencjarnej Oddziału Zewnętrznego w Ustce jest możliwość ulokowania i zorganizowania drobnej pracy nakładczej (np. skręcanie czy składanie wieszaków, długopisów, uchwytów, zawiasów przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności). Jednostka ma możliwości wygospodarowania i udostępnienia pomieszczenia do wykonywania tego typu pracy i drobnej produkcji.

    W ramach realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości rządowego programu "Praca dla Więźniów”, skazanego można zatrudnić w formie odpłatnej na zasadzie skierowania do pracy, umowy o dzieło, zlecenia w myśl art. 121 par.2 Kodeksu Karnego Wykonawczego.

    Warto zaznaczyć, że program "Praca dla Więźniów" niesie wymierne korzyści dla obu stron - pracodawcy jak i zatrudnionych skazanych. Pracodawca może między innymi ubiegać się o częściowy zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia skazanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w wysokości 35% od 1 czerwca 2017 roku, a także o dotacje z tegoż funduszu na rozwój lub tworzenie nowych miejsc pracy.

    Korzyści dla zatrudniających:

- brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o pracę,

- dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja jednostki,

- nie stosuje się okresów wypowiedzenia pracy wynikających z kodeksu pracy,

- przepisy prawa pracy stosuje się tylko w ograniczonym zakresie dotyczącym czasu pracy i przepisów bhp,

- wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,

- z tytułu kosztów zatrudnienia osadzonych przedsiębiorca otrzymuje ryczałt stanowiący zwrot w wysokości 35% wynagrodzeń brutto.

    W wszystkich formach zatrudnienia pracodawca zapewnia:

- szkolenie BHP,

- badanie lekarskie,

- odzież roboczą.

    Przedsiębiorca lokując swoją działalności na terenie jednostki penitencjarnej osiąga dodatkowo wymierne korzyści: - potencjał ludzki: skazany jako zdyscyplinowany pracownik, który wykaże się zaangażowaniem w pracę, - pełna ochrona mienia przedsiębiorcy, - odpowiednia infrastruktura do działalności bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

    W przypadku zainteresowania w/w ofertą można nawiązać kontakt z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia skazanych, w celu omówienia zasad współpracy pod nr tel.: 598 152 171.